ချွေတာသုံးစွဲခြင်း - ELP သည်အစပိုင်းတွင်ကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါသလား။ - ဗီဒီယို

RTL.fr. တွင် 30 အောက်တိုဘာ 2019 မှ Ana's Bouissou နှင့်L'écoနှင့်သင်ကိုရှာပါ။ ဒီဗီဒီယိုကိုပထမဆုံးပေါ်လာသည်။