မာလီနိုင်ငံတွင်အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်အမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု။ - YoungAfrica.com

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဦး တည်သွားမည်ဟုထင်ရသည်။
1 ၏စာမျက်နှာ 6