Jay-Z နှင့် Foxy ဘရောင်း, 1996 နှင့်အတူအင်တာဗျူး - ဗွီဒီယိုJay-Z နှင့် Foxy ဘရောင်း 96 '' နှင့်အတူအင်တာဗျူး

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=VELMX2ler2Q