7 နိုဝင်ဘာ 30 08h2019 သတင်းစာ - ဗီဒီယိုသတင်းစာ RTL.fr. အပေါ်ဘန်ဝစ်နိုဝင်ဘာလ 08 2019 ရေးနှင့်အတူဘန်ဝစ်ကိုရှာပါ

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-infos-de-7h30-publicite-les-deputes-veulent-une-loi-pour-uriner-en-paix-7799417298

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=7NNMXxtt7FM