6 နိုဝင်ဘာ 30 08h2019 သတင်းစာ - ဗီဒီယိုသတင်းစာ RTL.fr. အပေါ်ဘန်ဝစ်နိုဝင်ဘာလ 08 2019 ရေးနှင့်အတူဘန်ဝစ်ကိုရှာပါ

https://www.rtl.fr/actu/politique/les-infos-de-6h30-reforme-des-retraites-delevoye-sechement-recadre-par-l-executif-7799417081

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=cOtUgmel9pA