အဆိုပါဘန်ဝစ်သတင်းစာ 08 2019 နိုဝင်ဘာလ - ဗွီဒီယိုသတင်းစာ RTL.fr. အပေါ်ဘန်ဝစ်နိုဝင်ဘာလ 08 2019 ရေးနှင့်အတူဘန်ဝစ်ကိုရှာပါ

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=0DhndaU75Eg