နားထောင်သူများသည် 08 November 2019 - VIDEO ၏စကားလုံးရှိသည်ရှာဖွေသူများသည်ရှာပါ RTL.fr. တွင် 08 နိုဝင်ဘာ 2019 ၏ Pascal Praud နှင့်စကားလုံးရှိသည်။

https://www.rtl.fr/emission/les-auditeurs-ont-la-parole/les-auditeurs-ont-la-parole-du-08-novembre-2019-7799421838

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=9NoCFnEIKKc