VIDEO - အ 6h30 15 2019 အောက်တိုဘာလ logRTL.fr. အပေါ်သတင်းစာအရေးအသားဘန်ဝစ်အောက်တိုဘာလ 15 2019 နှင့်အတူဘန်ဝစ်ကိုရှာပါ

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=k-07aWZ6gQA