ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး - Mr Mansour Faye မှ - ဗီဒီယိုတွင် 200 Mammography ဘောက်ချာကိုပေးသည်။Dakaractu, အွန်လိုင်းသတင်းရုပ်သံလိုင်း!

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ် Subscribe to: https://www.dakaractu.com/

Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကို join:
https://www.facebook.com/dakaractupointcom/

Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ:
https://twitter.com/dakaractu

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=5h0-XF6HJxo