နားထောင်သည့် 09 2019 အောက်တိုဘာလ၏စကားလုံးရှိသည် - ဗွီဒီယိုPascal Praud RTL.fr. အပေါ် 09 2019 အောက်တိုဘာလနှင့်စကားပြောနားထောင်ရှာပါ

https://www.rtl.fr/emission/les-auditeurs-ont-la-parole/les-auditeurs-ont-la-parole-du-09-octobre-2019-7799203777

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=6kQ_CKHaS5s