2019 လယ်သမားများအာမခံ၏ဖွင့်ပွဲမတိုင်မီက Tiger Woods ဆွေးနွေးပွဲ - ဗွီဒီယိုဤဗီဒီယိုအားဇန်နဝါရီ 23 2019 အပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ 2019 အတွက်လယ်သမားများအာမခံပွင့်လင်း၏ဖွင့်ပွဲမတိုင်မီက Tiger Woods နားထောင်ပါ။

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=eJIXObcjibo