အဆိုပါဘန်ဝစ်သတင်းစာ - ဗွီဒီယိုသတင်းစာ RTL.fr. အပေါ်ဘန်ဝစ် 11 စက်တင်ဘာလ 2019 ရေးနှင့်အတူဘန်ဝစ်ကိုရှာပါ

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=bLTdA-CDQfw