ဘန်ဝစ်နံနက်သြဂုတ်လ 31 2019 - ဗွီဒီယိုဘန်ဝစ် Matin Stephan Carpentier 31 2019 သြဂုတ်လ RTL.fr. အပေါ် Find

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=hDDBO8jVpsI