ကျောင်းတစ်နှစ် 2019-2020 ကင်မရွန်း MINEDUB MINESEC ပြက္ခဒိန်