အားကစား Roundup - ဗွီဒီယိုအန်းသည် Le Henaff နှင့်အတူဘန်ဝစ်သတင်းစာသြဂုတ်လ RTL.fr. အပေါ် 25 2019 Find

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=wXBm3YTFqk4