VIDEO - အ 6h30 ဘန်ဝစ် 14 2019 သြဂုတ်လ logသတင်းစာသြဂုတ်လ RTL.fr. အပေါ်ဘန်ဝစ် 14 2019 ရေးနှင့်အတူဘန်ဝစ်ကိုရှာပါ

ဤဗီဒီယိုအားပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား https://www.youtube.com/watch?v=hOXqMyKt4Vk