Burkina: အတရားစီရင်ရေးရဲဒါရိုက်တာတကျိပ်တပါးသောလူမျိုး၏သေသောနောက်ထုတ်ပယ် - JeuneAfrique.com

အဆိုပါမူးယစ်ဆေးယူနစ်၏ဝုဏ်အတွင်းတကျိပ်တပါးသောလူမျိုး၏အသေခံခြင်းတွင်အောက်ပါ ...
1 ၏စာမျက်နှာ 43