ဘယ်လိုချိုတစ်ဦးတွင် TIME NOTHING ကို AT Blanches ရှိနေပါသလား?

White ကအံသွားအလှတရား၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုသူနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကထပ်ပြောသည်နေကြသည်; ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖွင့် ...
5 ၏စာမျက်နှာ 5